GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI

RODOS V+J Teodoridis s.r.o.

 

Platnost a účinnost směrnice: od 25. května 2018

 

 

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. 1.      Základní informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost RODOS V+J Teodoridis s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo jen „my“) jako správce osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).

Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

 

Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese Lipnice 143, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Doporučujeme, abyste se s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.

 

 1. 2.      Kontaktní údaje Společnosti

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:

na telefonním čísle +420 499 629 210;

na e-mailové adrese GDPR@rodosvj.cz.

 

 1. 3.      Odborné pojmy

 

Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:

 

„automatické rozhodování“    znamená rozhodování o Vaší osobě založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů (bez zásahu lidské úvahy), včetně profilování (definice viz níže), které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (např. neposkytnutí služby)

 

„citlivé osobní údaje“ znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje

 

„osobní údaj“  znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části článku 7 tohoto Memoranda

 

„profilování“   znamená detailní zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě, zejména co se týká Vaší ekonomické situace, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nacházíte

 

„příjemce“       znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán)

 

„správce“ či „správce osobních údajů“          znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost

 

„subjekt údajů“           znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste našimi obchodními partnery (či jejich zaměstnanci), uchazeči o zaměstnání nebo návštěvníci našich webových stránek aj.

 

„třetí stát“        znamená jiný stát než členský stát Evropské unie

 

„uživatele webových stránek“            znamená fyzickou osobu starší 18 let, která navštěvuje webové stránky Společnosti

 

„webové stránky Společnosti“            znamená www.rodosvj.cz;

 

„zpracování“ či „zpracování osobních údajů“           znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

 

„zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“          znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. daňový poradce či advokátní kancelář).

 

 

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

 

 1. 1.      Soulad s právními předpisy

 

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. 2.      Základní zásady zpracování osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

 

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje (kategorie osobních údajů)

V závislosti na Vašem postavení vůči naší Společnosti o Váš můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

Identifikační údaje

údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, údaj o řidičském průkazu aj.;

Kontaktní údaje včetně údajů elektronických

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště

 

Platební údaje

údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu;

 

Údaje o právních nárocích

údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny služeb;

 

Audiovizuální údaje

údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů (například fotografie, video záznamy, které získáváme prostřednictvím bezpečnostních kamer v rámci sídla naší společnosti, resp. provozovny);

 

Smluvní údaje

údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;

 

Další údaje

Nelze vyloučit, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

 

 

(D) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou veřejně dostupné zdroje, jako je internet. Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných veřejných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík).

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.

 

Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

 

A. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou

 

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě. Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by nebylo možné zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro účel smluvní agendy.

 

Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování, plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností.

 

B. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

 

Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy nebo v rámci občanskoprávní odpovědnosti naší Společnosti či v rámci vedení archivu.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro účely daňové agendy.

 

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

 

Účetní agenda

 

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

 

Reklamační agenda

 

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací produktů a služeb Společnosti, produktů a služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

 

Archivnictví

 

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

 

Audity

Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti;

 

Součinnost s orgány veřejné moci

Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

 

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro účely efektivního řízení a správy Společnosti.

 

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).

Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dodržování všech právních předpisů a interních předpisů Společnosti a současně zájem Společnosti na jejím růstu.

 

Marketing, propagace a reklama

Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích služeb. Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.

 

 

Ochrana právních zájmů Společnosti

V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

 

Pojistná agenda

 

Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky vůči pojišťovně.

 

Bezpečnost a ochrana

Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti a bezpečnostního kamerového systému (snímání veřejných prostor v sídle Společnosti, resp. provozovně).

Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.

 

Nábor nových zaměstnanců

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti jen v případě, že jste nám k tomu udělili písemný souhlas.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

 

Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.

 

Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

 

Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů

Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. advokátní kancelář, dodavatel softwarových systémů, daňový poradce, auditor).

Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

 

Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy.

S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.

 

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.

 

V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní účel.

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Efektivní řízení a správa Společnosti

nejdéle 5 let

Marketing, propagace a reklama

nejdéle 5 let

Vývoj a vylepšení služeb

nejdéle 5 let

Ochrana právních zájmů Společnosti

nejdéle 10 let

Pojistná agenda

nejdéle 10 let

Bezpečnost a ochrana 

nejdéle 10 let

 

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Odkazy na jiné webové stránky

V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

 

 

(E) VAŠE PRÁVA

 

 1. 1.      Obecné informace

 

Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.

 

 1. 2.      Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v článku 18 níže.

Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

 

 1. 3.      Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).

Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.

 

 1. 4.      Právo na opravu a doplnění osobních údajů

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. 5.      Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;

vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu detailněji níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo

Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.

 

V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.

 

 1. 6.      Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;

Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo

vznesete námitku proti zpracování (k tomu detailněji níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.

 

 1. 7.      Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:

zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)

zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

 

 1. 8.      Právo vznést námitku

 

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.

V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

 

 1. 9.      Právo na náhradu újmy

 

Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.

 

 1. 10.  Právo podat stížnost u dozorového orgánu

 

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.

Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.

 

 1. 11.  Právo na soudní ochranu

 

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

 

 

(F) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

 1. 1.      Způsob uplatňování práv subjektů údajů

 

Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:

telefonního čísla +420 499 629 210;

e-mailové adresy GDPR@rodosvj.cz

 

 1. 2.      Vyřizování žádostí subjektů údajů

 

Bezplatné vyřizování Žádosti

Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

 

Náležitosti Žádosti

Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

 

Přijetí Žádosti subjektu údajů

 

Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.

 

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

 

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. Stejnou nebo obdobnou Žádost budeme považovat za opakující se, pokud bude vznesena častěji než jednou za tři (3) měsíce.

 

Vyřízení Žádosti subjektu údajů

 

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně, avšaknejdéle do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.

 

Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.

V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 

(G) ZÁVĚR

 

Doufáme, že jste všem informacím uvedených v tomto Memorandu porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste některým informacím uvedených v tomto Memorandu nerozuměli či se chtěli zeptat na další informace týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte se na naši Společnost obrátit prostřednictvím:

telefonního čísla +420 499 629 210;

e-mailové adresy GDPR@rodosvj.cz.